วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สุขภาพดี ชีวีมีสุข ออกอากาศ(25 ต.ค. 53)

พ.ญ.ลัดดา  ดำริการเลิศ ผู้จัดการแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ (มส.ผส.) กล่าวว่า จากการรายงานสถานการณ์ของผู้สูงอายุไทย โยดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เรื่องการประเมินสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ.2552 - 2553 จำนวน 9,135 ราย พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 12.5ประเมินว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีหรือไม่ดีมาก ร้อยละ 48.4 ประเมินว่าตนเองสุขภาพดีหรือดีปานกลาง ส่วนร้อยละ38.4 ประเมินว่าดีถึงดีมาก ทั้งนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการมองเเห็นและการได้ยิน จากการตรวจร่างกายพบว่า ผู้สูงอายุ1 ใน 5 เป็นต้อกระจก โดยผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เป็นต้อกระจกสูงสุดร้อยละ 31.1 รองลงมาเป็นภาคใต้ ร้อยละ 23 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำสุดร้อยละ 16.8 ขณะที่ผู้สูงอายุ ใน 3 มีปัญหาการได้ยิน โดยผู้สูงอายุชายจะมีปัญหาการได้ยินสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง .......ข้อมูลจากมูลนิธิสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น